کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب جنگ ایران و عراق

21 بهمن 1391
بدون نظر

بازنگری به وقایع یک دوره مهم تاریخی، خوب است در فاصله زمانی نه چندان دور و نه چندان نزدیک، نسبت به آن رخدادها صورت پذیرد. زیرا در این صورت از یک سو هنوز بسیاری از جوانب و زوایای مهم وقایع آن دوران از ذهن ها دور نشده است و نمی توان آن را پنهان نمود و از طرف دیگر، گذشت زمان، هر چند اندک، پرده از بسیاری ابهامات و اشتباهات برمی دارد و تحلیل گر را به سوی علل و اسباب حقیقی پیدایش وقایع به پیش می راند. (بیشتر…)

دانلود کتاب جنگ ایران و عراق