کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب هنر گرافیک محیطی

5 بهمن 1392
بدون نظر

پیوندی که بین زندگی و محیط ما وجود دارد، باعث شده که کلیتی به نام گرافیک محیطی بوضوح قابل فهم و درک باشد. اشکال، چینش، ابعاد و فضاهای موجود میان ما و محیط پیرامون ما به خودی خود حال خواسته یا ناخواسته گاهی سبب جذب این محیط می‌گردد. نوعی طراحی که رابط هنرهای تجمسی با محیط بیرونی پیرامون ما می‌باشد. این طراحی سبب انگیزش و جذب و لذت بردن از امکانات می‌باشد که تماما به سبب ابزارهایی هستند که باعث خلق این هنر می‌گردند.
گرافیک محیطی باعث افزایش ادراک و ساخت و شناخت هویت بصری و ملی یک سرزمین می‌گردد که بنا به تقسیمات و تفاوت نژادی و قومی ممکن است دارای تنوع و تفاوت‌هایی نیز باشد.
در این کتاب بیشتر سعی شده است بر ابعادی استناد شود که قابلیت اتکای بیشتر داشته و یا ترجیحاً در حال حاضر موجودیت داشته باشند. گرافیک محیطی و طراحی داخلی، زبان سخن با محیط اطراف است.
این هنر به دلیل گستردگی بسیار، دارای مرز و محدوده مشخصی نمی‌باشد و دائماً در حال رشد و تکامل است ولی آنچه مهم است این است که گرافیک محیطی در عصر حاضر، تکه‌ای جدا نشدنی و لازم در جهت هویت بخشیدن و پیشبرد اهداف می‌باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب هنر گرافیک محیطی