کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب تاریخ همیشه زنده

5 اسفند 1391
یک نظر

چیستی تاریخ و تأملات فلسفی در این حوزه، ذهن برخی از فلسفیان را به خود مشغول داشته است.
زمان و حرکت سیال آن دو چهره گویا از ظهور و بروز هستی ثابت و استوار است که تازگی و حیات نو، ظهور سیال آن می باشد. تاریخ بستر ثابت ظهور تازگی های هستی است؛ آن هستی که در ناسوت سیال است و دو چهره ثابت واقعی و گذرای تدریجی دارد. چهره ای از آن زمان است که ظرف تحقق آن جان هستی و چهره ای دیگر که ظرف ثبات و بقای عینی آن است، ربوبیت دائمی را می طلبد و اینگونه است که انسان می تواند به حیات و به زندگی گذشته خویش و دیگران بیندیشد و از خود آغاز کند و از چهره های ثابت، ظهورات گذرا را دنبال نماید و گذشتگان قافله تاریخ را همچون شخصیت خود در نظر آورد و مورد خطاب قرار دهد و خود و جامعه را زنده ببیند و یأس را از خود دور سازد و بدون هیچ تکراری تازگی ها را دنبال نماید و همواره به تلاش و شور و شعور بیندیشد و فعالیت نماید. (بیشتر…)

دانلود کتاب تاریخ همیشه زنده