کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب هنر نمایش در ایران

13 فروردین 1392
یک نظر

نمایش به عنوان یک شیوه ارتباطی خاص، در ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. تجربه نشان داده که این هنر در اعصار مختلف ابزار مناسبی برای برقراری تعاملات فرهنگی و مناسبات فکری، ملموس ترین قالب برای طرح مضامین فلسفی و عقیدتی و مهم ترین طرق تعمق در موضوعات انسانی و کیهانی بوده است! نمایش پدیده ای فراگیر و جهان شمول است. (بیشتر…)

دانلود کتاب هنر نمایش در ایران