کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران

19 اسفند 1391
یک نظر

هدف از این پژوهش، بررسی وجوه مهم و تأثیرگذار در تدوین سیاست های مرتبط با تحقیقات نانوتکنولوژی است، بدین منظور نانوتکنولوژی در دو بعد جهانی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرد، در بعد جهانی به فرایند شکل گیری و رشد تحقیقات نانوتکنولوژی، بررسی کشورهای پیشرو در زمینه سرمایه گذاری بر روی تحقیقات نانوتکنولوژی، اولویت های سرمایه گذاری و سیاست های اتخاذ شده در این زمینه و جهت گیری های آینده نانوتکنولوژی پرداخته شده و در بعد داخلی در ابتدا به شناخت وضعیت موجود نانوتکنولوژی در کشور، شناخت پتانسیل ها و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از سرمایه گذاری در این بخش و در نهایت به نکاتی که لازم است در تدوین سیاست های مربوط به تحقیقات نانوتکنولوژی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد، اشاره می شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران