کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب خاکستر زمان

7 فروردین 1392
بدون نظر

نفس نفس می زدم و بدنم می لرزید. جسمم بر پاهایم سنگینی می کرد و توان ایستادن نداشتم. به سمت تختی که پشت دخل و یخچال مغازه بود رفتم و روی آن نشستم، حتی نشستن هم برایم سخت بود، فشارم پایین افتاده بود و سرم گیج می رفت. به دیوار پشت سرم تکیه دادم و تقریبا ولو شدم. (بیشتر…)

دانلود کتاب خاکستر زمان