کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب خاکستر زمان

7 فروردین 1392
بدون نظر

نفس نفس می زدم و بدنم می لرزید. جسمم بر پاهایم سنگینی می کرد و توان ایستادن نداشتم. به سمت تختی که پشت دخل و یخچال مغازه بود رفتم و روی آن نشستم، حتی نشستن هم برایم سخت بود، فشارم پایین افتاده بود و سرم گیج می رفت. به دیوار پشت سرم تکیه دادم و تقریبا ولو شدم. حسن از درب پشت مغازه وارد شد و روبه روی من روی دو پا نشست و توله سگ کوچکی که دو ماهی بیشتر از سنش نمی گذشت و هنوز اسمی برایش انتخاب نکرده بودیم، پشت سرش آمد و دور و برش می پلکید تا توجه او را به خود جلب کند، ولی حسن که همیشه سر به سرش می گذاشت و همبازی خوبی برایش بود، امروز حوصله سر و کله زدن با او را نداشت. سرش را پایین انداخته بود، فرم نشستن و پایین افتادن سرش چهره یک گناهکار را آنگونه که در تلویزیون دیده بودم برایم مجسم می کرد. قیافه اش درهم و شکسته بود و پیرتر از آنچه بود به نظر می رسید، با اینکه یازده سال بیشتر نداشت، انگار دنیا خیلی زودتر از موعد او را پیر کرده بود … ، این کتاب شامل ۵ داستان با نامهای کابوس یک شب پاییزی، آن روز روی تپه، از یاد رفته، چند تار مو، خاکستر زمان، می باشد.

خاکستر زمان

مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: هادی نعمتی
تعداد صفحات: ۱۴۸ صفحه
دانلود کتاب خاکستر زمان

لینک کوتاه مطلب

http://ketabfarsi.ir/?p=1276