کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب پادشاهان افسانه ای جمشید و مرداس

28 فروردین 1392
بدون نظر

کتاب پادشاهان افسانه ای، حکایتی شیرین منظومه ای است از پادشاهان ایرانی در عهد باستان؛ چون طهمورث دیوبند جان به جان آفرین تسلیم کرد، پسرش جمشید به جای او بر تخت پادشاهی تکیه زد و چنین گفت: منم گفت با فره ایزدی|همم شهریاری و هم موبدی|بدانرا به بد دست کوته کنم|روانرا سوی روشنی ره کنم. (بیشتر…)

دانلود کتاب پادشاهان افسانه ای جمشید و مرداس